नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

सहकारी विभाग

डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौं
Division Cooperative Office, Kathmandu

HIGHLIGHTS : सहकारी सदस्यहरुलाइ बिशेष अनुराेध    //    विनियम संशोधनको तीन महले विवरण    //    विज्ञापनमा बन्देज लगाउने सम्बन्धमा सुचना    //    क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा    //    जरिवाना सम्बन्धमा

मापदण्डको अनुसुची ५

अनुसूची – ५
(दफा ४६ (६) संग सम्बन्धित)
लेखापरीक्षण स्वीकृति माग गर्दा बुझाउनु पर्ने वार्षिक विवरण

१.     संस्थाको नाम र ठेगाना :

२.     मुख्य उद्देश्य/कारोवार :

३.     संस्थाको कार्य क्षेत्र :

४.     शेयर सदस्य संख्या :

४.१ जम्मा :

४.२ पुरुष :

४.३ महिला :

५.     संस्था आवद्ध रहेको संघ :

६.     स्थायी लेखा (एब्ल्) नम्बर :

७.     कारोबारको विवरण :

७.१ चुक्ता शेयर पूँजी रु :

        ७.२ आ.व.को अन्त्यमा रहेको बचत निक्षेप रकम रु :

        ७.३ आ.व.को अन्त्यमा शेयर सदस्यहरुलाई गरिएको ऋण लगानी रु :

७.४ आ.व. को अन्त्यसम्म अन्य संस्था/संघ/ बैंक/अन्य निकायहरुमा शेयर लगानी गरिएको रकमको विवरण

क्र.सं

संस्था/संघ/ बैंक/अन्य निकायको नाम,ठेगाना

शेयर संख्या

शेयर रकम

कैफियत

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ७.५ उत्पादन :

    ७.६ बिक्री :

    ७.७ नाफा नोक्सान :

    ७.८ हालसम्मको जगेडा कोष रु :

    ७.९ अन्य संघ संस्था फर्ममा रहेको लगानी रु :

    ७.१० बुझाउनु पर्ने वा बुझाएको आयकर :

    ७.११ बुझाएको अन्य कर, दण्ड जरिवाना, शुल्क आदि :

८.     कर्मचारी संख्या :

९.     लेखापरीक्षण भएको पछिल्लो आर्थिक बर्ष र लेखा परीक्षण गर्ने संस्था र व्यक्तिको नाम      ठेगाना :

१०.   साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति :

११.   संचालक समितिको निर्वाचन भएको मिति :

१२.   संचालक समितिको पदावधि सकिने मिति :

१३.   प्रबन्धक वा व्यवस्थापन प्रमुखको नाम ठेगाना र सम्पर्क फोन :

१४.   स्थिर सम्पत्तिको विवरण र प्रचलित मूल्य :

१५.   संचालक समितिको पदाधिकारीको विवरण :

क्र.सं.

नाम

पद

ठेगाना

सम्पर्क फोन

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रबन्धक/कार्यकारी प्रमुखको हस्ताक्षर :                                                                                       अध्यक्षको हस्ताक्षर :

मिति :                                                                                                                                  मिति :

 

यो फर्म डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस