नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

सहकारी विभाग

डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौं
Division Cooperative Office, Kathmandu

HIGHLIGHTS : सहकारी सदस्यहरुलाइ बिशेष अनुराेध    //    विनियम संशोधनको तीन महले विवरण    //    विज्ञापनमा बन्देज लगाउने सम्बन्धमा सुचना    //    क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा    //    जरिवाना सम्बन्धमा

सहकारीका सिद्दान्तहरू

सहकारीका सिद्धान्तहरु:

1. स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता (Voluntary & open membership)
2. सदस्यहरुद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण (Democratic member control)
3. सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता (Economic participation of the members)
4. स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता (Autonomy and independence)
5. शिक्षा, तालिम र सूचना (Education, training and information)
6. सहकारीहरुबीच सहयोग (Cooperation among cooperatives)
7. समुदायप्रति चासो (Concern for community)