नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

सहकारी विभाग

डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौं
Division Cooperative Office, Kathmandu

HIGHLIGHTS : सहकारी सदस्यहरुलाइ बिशेष अनुराेध    //    विनियम संशोधनको तीन महले विवरण    //    विज्ञापनमा बन्देज लगाउने सम्बन्धमा सुचना    //    क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा    //    जरिवाना सम्बन्धमा

नीति, ऐन, नियम, मापदण्ड, कार्यविधी

1.

सहकारी संघ संस्था सम्बन्धि प्रशारीत सूचनाहरू

Download

2.

Sachetana (Ain,Niyam) 2068

Download

3.

सहकारी संघ/संस्थाको निर्वाचन निर्देशिका, २०६९

Download

4.

सहकारी संघ/संस्था दर्ता, संचालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६८

Download

5.

लेखापरीक्षण कार्याविधि निर्देशिका

Download

6.

उधोग अनुदान कार्यविधि २०६६

Download

7.

सहकारी ऐन २०४८

Download

8.

परिपत्र तथा सूचनाहरुको संगालो २०६४

Download

9.

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४

Download

10.

सुपथ मुल्यका सहकारी पसल सन्चालन सम्वन्धी नियमावली २०६५

Download

11.

उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन-२०६८

Download

12.

एकिकरण कार्यविधि- २०७०

Download

13.

अनुदान कार्यविधि- २०६८-६९

Download

14.

सहकारी नियमावली- २०४९

Download

15.

राष्ट्रिय सहकारी नीति

Download

16.

सहकारी संघ संस्था दर्ता निर्देशिका

Download