नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

सहकारी विभाग

डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौं
Division Cooperative Office, Kathmandu

HIGHLIGHTS : सहकारी सदस्यहरुलाइ बिशेष अनुराेध    //    विनियम संशोधनको तीन महले विवरण    //    विज्ञापनमा बन्देज लगाउने सम्बन्धमा सुचना    //    क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा    //    जरिवाना सम्बन्धमा

संस्था दर्ता हुन नसक्ने अवस्थाहरु

१. आवेदकहरुले तोकिएको कार्यक्षेत्रमा स्थायी वसोवास गरीरहेको प्रमाण जुटाउन नसकेमा,

२. आवेदकहरु कम्तिमा २५ परिवारबाट हुनु पर्नेमा नभएको अवस्था भएमा,

३. स्थलगत वुझ्न कर्मचारी आउदा तोकिएको समय र स्थानमा आवेदकहरु भेला नभएमा वा भेलामा आवेदकहरुको सनाखतमा कुनै कैफियत भएमा,

४. निर्दिष्ट प्रक्रिया पुरा नगरेको वा निवेदन साथ तोकिए वमोजिमको ढाँचामा कागजातहरु पेश नगरेमा,

५. पेश भएका कागजातहरुमा सदस्यहरुको दस्तखत नभिडेमा,

६. आवेदकहरु सम्पर्क वाहिर रहेको अवस्थामा पनि काम स्थगन हुन सक्ने,

७. आवेदकहरु सोही प्रकृतिको अन्य सहकारी संस्थाको संचालक वा आवेदन सदस्यका रुपमा कायम रहेको पाइएमा,

८. स्थानिय तहमा संचालित सोही प्रकृतिको सहकारी संस्थाबाट आवेदकहरुले सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति  देखिएमा  वा संस्था संचालन हुने सम्भाव्यता नदेखिएमा,

९. संलग्न कार्ययोजना वमोजिम चुक्ता पुँजी जम्मा गरेको भौचर पेश हुन नआएमा। (विनियममा उल्लेखित कूल पूँजीको कम्तिमा १० प्रतिशतले हुन आउने रकम चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने),

१०. वचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने संस्था दर्ताका लागि तोकिए वमोजिम महानगरपालिकाको हकमा जोडिएका ५ वडा तथा गा.वि.स.को हकमा जोडिएका ५ वटा गा.वि.स.को विवरण फरक पर्न गएमा ।