नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

सहकारी विभाग

डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौं
Division Cooperative Office, Kathmandu

HIGHLIGHTS : सहकारी सदस्यहरुलाइ बिशेष अनुराेध    //    विनियम संशोधनको तीन महले विवरण    //    विज्ञापनमा बन्देज लगाउने सम्बन्धमा सुचना    //    क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा    //    जरिवाना सम्बन्धमा

पेशा, व्यवसाय र समान आवश्यकता भएका वर्गको आधारमा

यस आधारमा दर्ता हुने सहकारी संस्थका आवदेकहरुले पेश गर्नु पर्ने कागजातहरुः

१.    नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपी,
२.    एकै प्रकृतिका पेशा वा व्यवसायमा आवद्धताको आधार वा एउटै समुदायमा बसोवास भएको व्यहोरा खुल्ने आधार र कागजात, यस प्रावधान बमोजिम दर्ता हुने सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र संस्थाको कार्य प्रकृति एवं आवेदकहरुको वसोवास वा संस्थागत आधारमा निर्धारण गरिनेछ,
३.    आवेदकहरुको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपी र कार्यक्षेत्र भित्र बसोवास गरेको प्रमाण,
४.    प्रस्तावित सहकारी संस्थाको कार्यालय रहने स्थान स्पष्ट खुल्ने नक्शा,
५.    संस्था दर्ताका लागि आवेदन गर्ने सदस्यहरुको सामूहिक फोटो,
६.    संस्था दर्ताको लागि आवेदन दिने व्यक्तिहरु प्रस्तावित संस्थाको लागि माग गरेको कार्यक्षेत्रको गा.वि.स. वा वडाबाट प्रतिनिधित्व गरेको हुनु पर्छ,
७.    नागरिकताको प्रतिलिपीको पछाडी पट्टि सम्बन्धित व्यक्तिले उक्त नागरिकता प्रतिलिपी पेश गर्ने प्रयोजन खुलाई नक्कल प्रमाणित गरेको हुनु पर्दछ । संस्था दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि एकै व्यक्ति सोही  प्रकृतिको अन्य सहकारी संस्थाको आवेदक भएमा मान्य हुने छैन ।
        –    उपरोक्त बमोजिमको कागजपत्रको नमूना चाहिएमा कार्यालयमा सम्पर्क राखी सिडीमा कम्प्युटर प्रति निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि नयाँ सिडी लिई आउनु पर्नेछ ।
       –    सहकारी दर्ता प्रयोजनका लागि अन्य खर्च गर्नु पर्दैन । सहकारी सिद्धान्त तथा प्रचलित कानूनको ज्ञान हुनु आवश्यक भएकोले दर्ता प्रक्रियामा आवेदकहरु आफै संलग्न हुनु धेरै राम्रो हो ।
       –    पूर्व सहकारी शिक्षा आवश्यक हुने भएकोले जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौमा सम्पर्क राखी एक दिने प्रशिक्षण लिई सोको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने वा डिभिजन सहकारी कार्यालयले संचालन गर्ने पूर्व सहकारी शिक्षा तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिनेछ ।