नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

सहकारी विभाग

डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौं
Division Cooperative Office, Kathmandu

HIGHLIGHTS : सहकारी सदस्यहरुलाइ बिशेष अनुराेध    //    विनियम संशोधनको तीन महले विवरण    //    विज्ञापनमा बन्देज लगाउने सम्बन्धमा सुचना    //    क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा    //    जरिवाना सम्बन्धमा

संस्थागत आधारमा

सरकारी, अर्ध सरकारी, गैरसरकारी निकाय, संस्थान वा प्राधिकरण, निजि क्षेत्रका स्थायी

प्रकृतिका निकायहरु, कलकारखाना, विश्वाविद्यालय, विद्यालय, अस्पताल जस्ता प्रतिष्ठानमा आवद्ध वा स्थायी रुपमा कार्यरत न्युनतम २५ जना श्रमिक, कामदार तथा कर्मचारी मिलेर सोही निकाय वा कार्यालय वा परिसर भित्र मात्र कार्यक्षेत्र रहने गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ताका लागि आवेदन गर्न सक्नेछन् । यस आधारमा दर्ता हुने सहकारी संस्थाका आवेदक सदस्यले आवेदन गर्दा दरखास्तका साथै देहायका विवरण पेश गर्नु पर्नेछ ।

               १.     नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपी,

               २.     हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो १/१ प्रति,

               ३.     सम्बन्धित निकाय वा संस्थामा आवद्ध वा नियुक्तिको प्रतिलिपी,

               ४.     सरकारी वा सरकारको स्वामित्वमा भएको निकायका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित निकायको स्वीकृती वा सहमती पत्र,

               ५.     सरकारी निकाय वाहेक अन्य निकायको हकमा कार्यरत निकायको प्रमुखको स्वीकृती वा सहमती पत्र ।