नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

सहकारी विभाग

डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौं
Division Cooperative Office, Kathmandu

HIGHLIGHTS : सहकारी सदस्यहरुलाइ बिशेष अनुराेध    //    विनियम संशोधनको तीन महले विवरण    //    विज्ञापनमा बन्देज लगाउने सम्बन्धमा सुचना    //    क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा    //    जरिवाना सम्बन्धमा

बसोवासको आधारमा

यस आधारमा दर्ता हुने संस्थाका आवेदकहरुले पेश गर्नु पर्ने कागजातहरुः

१.     नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपी,

२.     हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो १/१ प्रति,

३.     प्रस्तावित संस्थाको कार्यक्षेत्र भित्र स्थायी बसोवास गरेको ब्यहोरा प्रमणित हुने देहायका मध्ये कुनै एक प्रमाणका प्रतिलिपी,

               –             परिवार सहितको बसाई साराई गरी आएको प्रमाण पत्र वा,

               –             विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र वा,

               –             सम्बन्धित आवेदक वा निजका एकाघर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको घर वा जग्गाको प्रमाण पत्र ।

४.     नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको निकाय वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थामा स्थायी रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरु आफु बसोवास गरेको क्षेत्रमा स्थापना हुने वा भएको कुनै सहकारी संस्थाको सदस्य हुन सक्नेछन् ।

 

                यस प्रावधान बमोजिम सदस्यता लिन सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र भित्र बसोवास गरेको प्रमाण पत्र, स्थायी नियुक्तिको प्रमाणित प्रतिलिपी र आफु कार्यरत रहेको निकायको सहमती पत्र पेश गर्नु पर्नेछ ।