नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

सहकारी विभाग

डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौं
Division Cooperative Office, Kathmandu

HIGHLIGHTS : सहकारी सदस्यहरुलाइ बिशेष अनुराेध    //    विनियम संशोधनको तीन महले विवरण    //    विज्ञापनमा बन्देज लगाउने सम्बन्धमा सुचना    //    क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा    //    जरिवाना सम्बन्धमा

काम, कर्तव्य र अधिकार

. सहकारी ऐन २०४८ बमोजिम सहकारी विभागका श्रीमान् रजिष्ट्रारज्यूबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम यस कार्यालयबाट काठमाण्डौ जिल्लाका लागि निम्न कार्यहरु सम्पादन गरिन्छः

१. समुदायबाट सहकारी सिद्धान्त, सहकारी ऐन र नियमावली तथा विभागीय निर्देशन र मापदण्ड बमोजिम सहकारी संस्था दर्ताको लागि विनियम सहित माग भइ आएमा प्रक्रिया पूरा गरी गराई सहकारी संस्था दर्ता गर्ने ।

२. माथि १ नं मा उल्लेख भए बमोजिम नयां व्यवसायिक विषयका लागि सहकारी संस्था दर्ताको लागि माग भइ आएमा अथवा विषयगत जिल्ला सहकारी संघ दर्ताको लागि माग भइ आएमा प्रक्रिया पूरा गरी राय सहित सहकारी विभागमा पठाउने ।

३. सहकारी संघ संस्थाहरुबाट विनियम संशोधन गरी सो को स्वीकृति माग भइ आएमा प्रक्रिया पूरा गरी गराई विनियम संशोधनका लागि स्वीकृति दिने ।

४. सहकारी संघ संस्थाहरुको एकिकरण वा विभाजनको निर्णय भई सो को स्वीकृति माग भइ आएमा प्रक्रिया पूरा गरी गराई स्वीकृति दिने ।

५. सहकारी संघ संस्थाहरुको कार्य संचालन प्रक्रिया सन्तोषजनक नभएको पाइएमा वा सदस्यहरुले कार्य संचालन सन्तोषजनक नभएको भनी सोधपूछका लागि निवेदन दिएमा सम्वन्धित संस्थासंग सो सम्वन्धमा सोधपूछ गरी सुझाव सहितको सूचना सम्वन्धित संस्थालाई दिने ।

६. सहकारी संघ संस्थाहरुको निरिक्षण गरी सहकारी सिद्धान्त, ऐन, नियम, विनियम तथा विभागीय मापदण्ड र निर्देशन प्रतिकूल भए गरेका काम कारवाहीहरुलाई सच्याउन सम्वन्धित संघ संस्थालाई सुझाव दिने ।

७. सहकारी संघ संस्थाहरुबाट नियमानुसार लेखा परिक्षक नियुक्त भई स्वीकृतिका लागि माग भइ आएमा प्रक्रिया पूरा गरी गराई स्वीकृति दिने ।

८. सहकारी ऐन २०४८ को दफा ३८ (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सहकारी संघ संस्थाहरुले पाउने छुट सुविधाको लागि सिफारीश गर्ने ।

९. सहकारी संघ संस्थाहरुको दर्ता खारेजीको निर्णय गर्ने र लिक्विडेटरको नियुक्ति गर्ने ।

१०. लेखापरिक्षण प्रतिवेदन लगायत माग भए बमोजिमका विवरणहरु समयमा पेश नगर्ने सहकारी संघ संस्थाहरुलाई जरिवाना गर्ने ।

११. सहकारी ऐन २०४८ बमोजिम दर्ता भएको सहकारी संस्था वा संघ वाहेक अन्य व्यक्ति, फर्म वा स्थाले सहकारी शव्द प्रयोग गरी व्यापार वा व्यवसाय गरेमा त्यस्तो व्यक्ति, फर्म वा संस्थालाई जरिवाना गर्ने ।

१२. जिल्लाको सहकारी षेत्रसंग सम्वनिधत सर्वसाधारणको गसुनासो, उजुरी आदि सुनुवाई गरी सम्वन्धित सम्वन्धित संस्थालाई कार्यान्वयनकन लनगि निदेृशन दिने वा कारावहीका लागि सम्वनिधत निकायमा लेखी पठाउने ।  

आदि ।

. सहकारी क्षेत्रको प्रवध्र्दनसंग सम्वन्धित कार्यहरु

१. जिल्लाको सहकारी सम्वन्धी गतिविधिहरु सम्वन्धी पुस्तिका समय समयमा प्रकाशित गरी वितरण गर्ने ।

२. सहकारी क्षेत्रसंग सम्वन्धित जागरण तालिम, अन्तरक्रिया तथा गोष्ठी लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने

३. सहकारी संघ संस्थाहरुसंगको लागत सहभागितामा तालिम कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

४. गाउंस्तरमा गठन भएका सहकारी उन्मुख समूहका सदस्यहरुलाई सहकारी सम्वन्धी जागरण तालिम प्रदान गर्ने ।

५. सहकारी संघ संस्थाहरुले संचालन गर्ने सहकारी सम्वन्धी शिक्षामूलक कार्यक्रमहरुमा स्रोत व्यक्तिहरु उपलव्ध गराउने ।

आदि ।