नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

सहकारी विभाग

डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौं
Division Cooperative Office, Kathmandu

HIGHLIGHTS : सहकारी सदस्यहरुलाइ बिशेष अनुराेध    //    विनियम संशोधनको तीन महले विवरण    //    विज्ञापनमा बन्देज लगाउने सम्बन्धमा सुचना    //    क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा    //    जरिवाना सम्बन्धमा

नागरिक वडापत्र

एकाई २. डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाण्डौ

नागरिक/सेवाग्राही वडापत्र (Citizen Charter)

 

सि.नं.

सेवा, सुविधाको किसिम

सेवाग्राहीले पुर्‍याउनुपर्ने प्रक्रिया तथा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

सेवा प्राप्त गर्दा लाग्ने

सम्बन्धित शाखा अधिकारी

गुनासो सुन्ने अधिकारी

दस्तुर

समय

१.

सहकारी संघ तथा संस्था दर्ता गर्ने

-     संस्थाको हकमा कम्तिमा २५ जना नेपाली नागरिकहरुले पहिलो र दोस्रो गरी दुईवटा प्रारम्भिक भेला गरी सो को माइन्युट, विनियम, शेयर सदस्यको फोटो सहितको विवरण, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, बसोवास तथा आवद्धता खुल्ने प्रमाणित कागजातहरु,  कार्ययोजना, तालिम लिएको प्रमाणपत्र,  संभाव्यता अध्ययन र अन्य आवश्यक कागजातहरु

रु. १०।–को टिकट टाँस्नुपर्ने

-     कार्यालयबाटै दर्ता हुनेमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी आवेदन पेश गरेको १५ दिनभित्र र श्रीमान् रजिष्ट्रारज्यूबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा सो को लागि लाग्ने समय अनुसार

संस्था संगठन

(सहकारी अधिकृत तथा सहकारी निरीक्षक)

(कोठा नं. २ र ४)

वरिष्ठ सहकारी अधिकृत

२.

सहकारी संघ/संस्थाको विनियम संशोधनको स्वीकृति दिने

-     विषयगत जिल्ला सहकारी संघको हकमा कम्तीमा ५ वटा विषयगत संस्था र जिल्ला सहकारी संघको हकमा कम्तीमा ५ वटा संस्था वा विषयगत संघहरु सदस्यको रुपमा रहने व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कागजातसँगै माथि उल्लेखित अन्य सबै कागजातहरु

निःशुल्क

-     कार्यालयबाटै हुनेमा १५ दिन र श्रीमान् रजिष्ट्रारज्यूबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा सो को लागि लाग्ने समय अनुसार

 “

३.

सहकारी संघ/संस्थाले नियमानुसार पाउने छुट सुविधाहरुको सिफारिश गर्ने

पछिल्लो साधारण सभामा कूल सदस्य संख्याको कम्तिमा ५१ प्रतिशत उपस्थित भई सो को कम्तिमा २ तिहाई बहुमतले सहकारी ऐन, नियम र सिद्धान्त एवं मापदण्ड अनुकूल हने गरीे विनियम संशोधनको निर्णय गरी निर्णय प्रतिलिपि र तीन महले फारामको ढाँचामा संशोधित विनियम २ प्रति

निःशुल्क

-     कार्यालयबाटै हुनेमा १५ दिन र श्रीमान् रजिष्ट्रारज्यूबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा सो को लागि लाग्ने समय अनुसार

 “

४.

सहकारी ऐन २०४८ को दफा ३५ बमोजिम सोधपुछको लागि निवेदन गर्ने

सम्बन्धित संघ/संस्थाको पत्रसहित आवश्यकता अनुसार साधारण सभा तथा सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि । घर जग्गा खरिदमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर छुटको सिफारिश माग गर्दा  मापदण्ड अनुसार खरिदका लागि आवश्यक स्रोतको विश्लेषण गरिएको कागजात

रु. १०।– को टिकट टाँस्नुपर्ने

समस्या हेरी कार्यालयले समय निर्धारण गरी जानकारी दिने

५.

सहकारी संघ/संस्थाको दर्ता खारेजी गर्ने

संघ/संस्थाका कुल सदस्यमध्ये कम्तिमा ५ प्रतिशत सदस्यको स्पष्ट कारण सहितको निवेदन

निःशुल्क

समस्या हेरी बढीमा ३५ दिन

६.

सहकारी संस्था एकिकरण र विभाजन गर्ने

संघ/संस्थाको साधारण सभाको कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि समेतको पत्र

निःशुल्क

 अवस्था हेरी बढीमा ३५ दिन

७.

सहकारी संघ/संस्थाहरुसँग सम्वन्धित गुनासो/उजुरी सुनुवाई एवं समस्या समाधान गर्ने

दुई वा दुई भन्दा बढी संस्थाहरु आपसमा एकीकरण गर्न वा एक संस्थालाई दुई वा दुई भन्दा बढी संस्थामा विभाजन गर्न साधारण सभाको दुर्ई तिहाई बहुमतबाट पारित निर्णय लगायतका अन्य कागजातहरु

रु. १०।– को टिकट टाँस्नुपर्ने

समस्या हेरी बढीमा १५ दिन

 

 

 

 

८.

सहकारी संघ/संस्थाले नियुक्त गरेको लेखा परीक्षकलाई स्वीकृति दिने

आवश्यक प्रमाण सहितको निवेदन/उजुरी

आश्विन मसान्तभित्र निःशुल्क र सो भन्दा पछि कार्यालयले तोके बमोजिम बढीमा रु १५००। सम्म जरिवाना

-     सामान्य अवस्थामा कागजात पेश भएकै  दिन,

योजना, निरिक्षण तथा लेखा परीक्षण

(सहकारी अधिकृत तथा सहकारी निरीक्षक)

(कोठा नं .... र ७)

 

९.

तालिमरगोष्ठीर अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गर्ने

-     सम्बन्धित संघ/संस्थाको पत्र सहित इजाजत प्राप्त गरेका र सोको नवीकरण गराएका लेखापरिक्षक नियुक्त गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी,

निःशुल्क

-     सम्पूर्ण कागजात पुगेको अवस्थामा कार्यालयबाट निरीक्षण गर्नुपर्ने भएमा बढीमा ७ दिन

१०.

मसिक प्रगति प्रतिवेदन, लेखापरिक्षण प्रतिवेदन सहित साधारण सभाको निर्णय लगायतका वार्षिक विवरण प्राप्त गरी संघ/संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्ने

-     सहकारी मापदण्ड, २०६८ मा तोकिए बमोजिम अनुसूची फाराम ५,

मासिक विवरणको हकमा महिना सकिएको ७ दिनभित्र निःशुल्क र वार्षिक विवरणको हकमा साधारणसभा भएको १५ दिनभित्र निशुल्क । सो समयपश्चात बढीमा रु १५००। सम्म जरिवाना

वार्षिक कार्यक्रम अनुसार आवश्यकता र स्थान पहिचान गरी समय समयमा सञ्चालन हुने

,,

११.

सहकारी संघ/संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण गरी निर्देशन दिने

-     संचालकहरुको फोटोसहितको व्यक्तिगत विवरण, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र स्वीकृत कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास भएको पुष्टि गर्ने कागजात,

निःशुल्क

पेश गर्ने समय तोकिए बमोजिम र अद्यावधिक गर्ने कार्य निरन्तर

  • संघ/संस्था दर्ता गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरुको नमूना यस कार्यालयको वेबसाइट
  • सहकारी संघ/संस्थाहरुले सम्वन्धित समयावधिसम्मको प्रगति विवरण एवं लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेको भए सो विवरण पेश नभएसम्म कार्यालयबाट उपलव्ध गराइने अन्य सेवा उपलब्ध नगराउन सकिनेछ,
  • कार्यालयको सम्पर्क नम्बरः ०१—४७८०१३६
  • तालुक निकायको नाम र सम्पर्क नम्बरः श्री सहकारी विभाग, नयाँ वानेश्वर काठमाडौं (फोन नं: ०१—४४६५३६२, ४४६११७७) ।