नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

सहकारी विभाग

डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौं
Division Cooperative Office, Kathmandu

HIGHLIGHTS : सहकारी सदस्यहरुलाइ बिशेष अनुराेध    //    विनियम संशोधनको तीन महले विवरण    //    विज्ञापनमा बन्देज लगाउने सम्बन्धमा सुचना    //    क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा    //    जरिवाना सम्बन्धमा

Contacts

डिभिजन सहकारी कार्यलय

बिजुलीबजार, काठमाडौँ
फोन नं.: ०१-४७८०१३६
ई-मेल : info@dcoktm.gov.np
वेव साइट: www.dcoktm.gov.np

.